شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
تجمع

پيام‌هاي اتاق

تسبیح دیجیتال
+ رويه هميشه بنده اين بوده که به دوستان متذکر شده ام وميشوم،هر وقت باموارد مغايرقوانين برخورد کردند، دراسرع وقت درپيام خصوصي، باذکر لينک مورد،اطلاع بدهند.يادربخش گزارش تخلف، واردکنند.ماهم دراولين فرصتي که بتوانيم بررسي وپيگيري ميکنيم.در يک فضاي آنلاين بروزمواردمغاير قوانين وناهنجاريها کاملا طبيعي است. مهم اينست که نابهنجاري دوام نيابد وظرف يک زمان معقول(مثلا يک روز) باآن برخورد بشود.سيدمحمدرضافخري
مرصاد
90/5/19
mp3 player شوکر
گروه اعتراض به وضعيت موجود در پيام رسان
vertical_align_top